Obchodné podmienky

Platné odo dňa 27.12.2007

A. Čo sú Obchodné podmienky internetového portálu www.svetpoistenia.sk

Obchodné podmienky internetového portálu www. Svetpoistenia.sk sú záväzné pravidlá, ktoré stanovujú :

§ podmienky prevádzkovania webových stránok,

§ pravidlá, ktorými sa musia riadiť členovia Redakcie portálu Svetpoistenia.sk, spolupracovníci, bloggeri a prispievatelia do diskusných fór a do komentárov,

§ pravidlá umiestnenia reklamy v akomkoľvek formáte a tvare na portáli,

§ spôsob uplatnenie reklamácií, sťažností a práv.

B. Záväzok užívateľa internetového portálu Svetpoistenia.sk dodržiavať Obchodné podmienky internetového portálu www.svetpoistenia.sk a pravidlá prispievania do blogov a do komentárov a do diskusných fór na portáli www.svetpoistenia.sk

Svojím vstupom na internetové stránky Svetpoistenia.sk užívateľ (čitateľ), blogger a prispievateľ do diskusných fór a do komentárov sa zaväzuje oboznámiť sa s Obchodnými podmienkami internetového portálu www. Svetpoistenia.sk a s Pravidlami prispievania do blogov a do komentárov a do diskusných fór na portáli www.svetpoistenia.sk, a zaväzuje sa ich dodržiavať po dobu svojej prítomnosti na stránkach www.svetpoistenia.sk.

Týmto nie je dotknuté autorské právo vlastníkov textov na stránkach www.svetpoistenia.sk a iné práva vyplývajúce zo zákona (napr. ochrana osobných údajov, právo na ochranu osobnosti a pod.). Uvedené práva si poškodený môže uplatniť voči užívateľom (čitateľom), bloggerom a prispievateľom do diskusných fór a do komentárov podľa zákona, pokiaľ sú práva poškodeného dotknuté po opustení internetových stránok www.svetpoistenia.sk čitaleľom, bloggerom alebo prispievateľom do fór a komentárov napríklad zverejnením osobných údajov v rozpore so zákonom, poškodzovaním dobrého mena, poškodzovaním obchodného tajomstva alebo nekalosúťažným konaním. V takomto prípade si poškodený uplatňuje svoje práva vždy vo vzťahu k danému bloggerovi alebo prispievateľovi do komentárov a diskusných fór.

C. Právo vlastníctva vo vzťahu k portálu www.svetpoistenia.sk

Vlastníkom internetového portálu www.svetpoistenia.sk je spoločnosť Netfinancie, s.r.o., Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok, IČO 36653322 . Všetky práva – okrem práv osobitne zmienených v inom odstavci- sú vyhradené vlastníkovi portálu.

Pokiaľ nie je stanovené iným spôsobom v danom konkrétnom prípade, autorské práva k stránkam, obrazovkám zobrazujúcim tieto stránky, k informáciám a materiálom na nich uvedeným a k ich usporiadaniu sú majetkom spoločnosti Netfinancie, s.r.o. Celý obsah týchto stránok vrátane textu, web designu, tzv. layout stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazenia a usporiadania súborov, doporučenia užívateľom stránok www.svetpoistenia.sk sú chránené autorským právom.

Internetové stránky www.svetpoistenia.sk ako aj informácie na nich uvedené je možné používať výhradne pre osobné a nekomerčné účely, a nie je možné ich bez súhlasu vlastníka portálu kopírovať, napodobňovať ich vzhľad alebo stránky www.svetpoistenia.sk napodobňovať takým spôsobom, aby prípadný prevádzkovateľ napodobňujúcej stránky uviedol do omylu čitateľa takejto stránky s cieľom vzbudiť u čitateĺa dojem že sa jedná o stránky www.svetpoistenia.sk. Takéto konanie bude považované za poškodzovanie spoločnosti Netfinancie, s.r.o. Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. sa v takom prípade bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnu cestu nevynímajúc.

Obsah a akúkoľvek časť internetových stránok nie je možné uchovávať, modifikovať alebo šíriť bez výslovného a písomného súhlasu vlastníka portálu. Všetky logá použité na stránkach sú registrované príslušnými subjektami.

Pravidlá použitia internetových stránok www.svetpoistenia.sk pre komerčné účely, t.j. pre účely propagácie konkrétneho produktu, spoločnosti, služieb alebo pre účely predaja akejkoľvek služby alebo produktu stanovujú podmienky umiestnenia reklamy na stránkach www.svetpoistenia.sk .

D. Umiestnenie reklamy na stránkach www.svetpoistenia.sk .

Vlastník internetového portálu si vyhradzuje právo umiestniť na stánkoch www.svetpoistenia.sk reklamné nosiče . Umiestnenie reklamy sa riadi podmienkami umiestnenia reklamy na stránkach www.svetpoistenia.sk .

V prípade záujmu o umiestnenie reklamy, zadávatelia resp. reklamné agentúry sa môžu obrátiť na reklama@svetpoistenia.sk Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

E. Umiestnenie formátov, umožňujúcich objednanie alebo predaj akéhokoľvek produktu alebo služby na stránkach www.svetpoistenia.sk.

Vlastník internetového portálu si vyhradzuje právo uzatvárať také zmluvy o obchodnej spolupráci (afiliačné zmluvy, zmluvy o partnerskej spolupráci, zmluvy o partnerstve a podobne, z ktorých prevádzkovateľ portálu získava výnos.

V prípade záujmu o umiestnenie formátu, umožňujúceho objednanie alebo predaj akéhokoľvek produktu alebo služby na stránkach, záujemca sa môže obrátiť na  reklama@svetpoistenia.sk Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

F. Zodpovednosť vlastníka a prevádzkovateľa za užívanie stránok www.svetpoistenia.sk

Prevádzkovateľ poprípade vlastník nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody, vzniknuté v súvislosti s použitím alebo aj zneužitím informácií uverejnených na internetovom portálu www.svetpoistenia.sk.

Všetky informácie na stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú či inú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok.

G. Autorské práva .

Odchylne od autorského a vlastníckeho práva vlastníka portálu na texty, uverejnené na internetovom portáli www.svetpoistenia.sk (tak ako je to definované v odst. C. Právo vlastníctva vo vzťahu k portálu www.svetpoistenia.sk ), sa stanovuje že :

§ vlastníkom textov PR článkov je vždy príslušná spoločnosť, ktorá danú PR – správu vydala,

§ vlastníkom prevzatých textov je vlastník daného textu, spravidla médium, z ktorého daný text bol prevzatý,

§ vlastníkom reklamných textov a informácií je buď spoločnosť, ktorá si danú reklamu objednala, alebo reklamná agentúra,

§ vlastníkom textov nezávislých blogov, príspevkov do komentárov a do diskusných fór je spravidla daný autor.

H. Aktuálnosť a presnosť informácií uvedených na internetovom portáli www.svetpoistenia.sk.

Redakcia portálu Svetpoistenia.sk sa snaží o maximálnu presnosť dát a informácií, ktoré sú na tomto portáli uverejňované Redakciou.

Vlastník portálu www.svetpoistenia.sk však neručí za presnosť a aktuálnosť informácií .

I. Redakcia portálu Svet poistenia.

Redakcia je zložená z nezávislých analytikov, expertov, novinárov so sídlom v SR, v ČR alebo v zahraničí, a ako aj z prizvaných špecialistov spoločnosti Netfinancie, spol. s r.o., autorov z portálu Aktuálne.sk a managerov resp. spolupracovníkov poisťovní, bánk a iných finančných inštitúcií.

J. Právo zmeny na stránkach www.svetpoistenia.sk

Prevádzkovateľ a vlastník portálu si vyhradzuje právo stránky a informácie na nich uvedené upravovať či meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

K. Odkazy na iné internetové stránky.

Kliknutím obzvlášť na logá alebo www adresy tretích subjektov, poprípade iné odkazy, uvedené na stránkach www.svetpoistenia.sk, je možné opustiť portál www.svetpoistenia.sk.

Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú stránky portálu www.svetpoistenia.sk (okrem tých, ktoré sú vlastnené vlastníkom portálu), nie sú stránkami prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektami a prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah či informácie v nich uvedené.

Spôsob uplatnenie reklamácií, sťažností a práv .

E-mailovou adresou pre sťažnosti, žiadosti, otázky, upozornenia a doporučenia redakcii internetového portálu Svetpoistenia.sk je  redakcia@svetpoistenia.sk