Podnikanie na Slovensku

25. 11. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 1555 zobrazení

Postavenie podnikateľov v trhovom prostredí a vzťahy súvisiace so založením s.r.o. upravuje Obchodný zákonník. Otázky, ktoré sa nedajú riešiť v zmysle týchto ustanovení upravuje Občiansky zákonník. Činnosť vykonávaná podnikateľom zapísaným v obchodnom registri na základe živnostenského oprávnenia a podľa osobitných predpisov za účelom dosiahnutia zisku to je podnikanie fyzickej alebo právnickej osoby. Právne úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou vykonáva právnická alebo fyzická osoba pod obchodným menom. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa, v prípade rovnakého mena. V takom prípade obchodné meno musí obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania, aby sa dali vzájomne odlíšiť K registračnému sídlu právnickej osoby alebo miestu podnikania fyzickej osoby, ktorých adresy sú zapísané v príslušných registroch musia tieto osoby preukázať vlastnícke alebo užívacie právo. Osoby, ktoré bez oprávnenia vykonávajú podnikateľskú činnosť zodpovedajú za škody, ktoré takýmto nekalým spôsobom zapríčinili. Právne úkony týkajúce sa podniku môže robiť osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri a splnomocnená robiť tieto úkony. Za podnikateľa môže vykonávať právne úkony týkajúce sa prevádzky podniku aj prokurista. Ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne alebo za neho koná zástupca. Niektoré údaje týkajúce sa výrobnej, technickej a obchodnej povahy majú pre podnikateľa potenciálnu hodnotu, sú predmetom obchodného tajomstva a majú byť utajené. Proti porušeniu alebo ohrozeniu tohto práva prislúcha podnikateľovi právna ochrana.

Tu nájdete informácie o vrátení daní zo zahraničia.

Za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu môžu na Slovensku podnikať aj zahraničné fyzické alebo právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (offshore spoločnosti), pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Zahraničná osoba sa môže podieľať na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa môže etablovať ako spoločník alebo člen v už založenej slovenskej právnickej osobe, prípadne môže sama slovenskú právnickú osobu založiť alebo stať sa jej jediným spoločníkom, ak to zákon pripúšťa.Na rozbehnutie podnikania môže zahraničná fyzická alebo právnická osoba využívať na prepravu nielen vlastné či firemné vozidlo, ale aj vozidlo z požičovne áut v zmysle platných právnych predpisov.

Autor: Seocentrum
Zdroj: Internet
Doporučte článok:   Viac