Pravidlá prispievania

Vydané dňa 3.1.2008 v Bratislave pre portál Svetpoistenia.sk

Úvod
Prevádzkovateľ portálu Svetpoistenia týmito Pravidlami definuje podmienky, za ktorých môžu členovia redakcie, spolupracovníci portálu, bloggeri a prispievatelia do komentárov a do diskusných fór využívať internetový priestor na portálu Svetpoistenia.sk, ktorého náklady finančne zabezpečuje prevádzkovateľ portálu (technického riešenie).

Definícia pojmov (termínov) :

Autorské práva – pokiaľ nie je stanovené inak, vlastníkom textov uverejnených na portáli Svetpoistenia.sk je prevádzkovateľ technického riešenia portálu. Vlastníkom texov PR článkov je vždy príslušná spoločnosť, ktorá danú PR – správu vydala. Vlastníkom prevzatých textov je vlastník daného textu, spravidla médium, z ktorého daný text bol prevzatý. Vlastníkom reklamných textov a informácií je : buď spoločnosť, ktorá si danú reklamu objednala alebo reklamná agentúra. Vlastníkom textov blogov, príspevkov do komentárov a do diskusných fór je spravidla daný autor.

Blog –súbor textov jedného autora, analytika a texty členov Redakcie portálu Svet Poistenia, uverejňovaných pod doménou www.svetpoistenia.sk .

Blogger – člen Redakcie Svetpoistenia.sk, alebo novinár, alebo autor textov zaregistrovaný v redakčnom systéme www.svetpoistenia.sk

Portál Svet poistenia – www stránky umiestnené na doméne www.svetpoistenia.sk

Práva Prevádzkovateľa – prevádzkovateľ textového obsahu (textovej časti) portálu ako aj prevádzkovateľ technického riešenia si vyhradzuje právo : (a) rozhodnúť o umiestnení ktoréhokoľvek článku, príspevku, komentára, analýzy alebo PR – článku na portáli, (b) odmietnuť zverejnenie ktoréhokoľvek príspevku, článku poprípade analýzy, (c) prevádzkovateľ technického riešenia upozorňuje prispievateľov, bloggerov a autorov na povinnosť prevádzkovateľa média oznámiť príslušným orgánom, resp. poškodeným, také vyhlásenia, texty, prejavy a verejné vyhlásenia, ktoré by spĺňali § 424 trestného zákona podnecovania národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, § 421 a 422 podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, a takisto § 423 – hanobenie národa, rasy a presvedčenia, (d) prevádzkovateľ portálu svojou činnosťou sleduje dosahovanie vyrovnaného poprípade ziskového hospodárenia portálu; pre dosahovanie vyrovnaného resp. ziskového hospodárenia portálu je prevádzkovateľ oprávnený na stránkach www.svetpoistenia.sk umiestňovať také reklamy, bannery, tipy, informácie, z ktorých prevádzkovateľ môže získavať výnos z reklamy; rovnako, prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo uzatvárat také zmluvy o obchodnej spolupráci (afiliačné zmluvy, zmluvy o partnerskej spolupráci, zmluvy o partnerstve a podobne), z ktorých prevádzkovateľ portálu získava výnos. V súlade s týmto ustanovením si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo upozorniť zadávateľa reklamy poprípade svojho obchodného partnera poprípade spoločnosť, ktorá je zdrojom výnosu pre prevádzkovateľa, na možnosť nekalošúťažného konania prispievateľa, a to podľa obchodného zákonníka.

Pravidlá prispievania do blogov a do komentárov a do diskusných fór – ide o pravidlá prispievania do komentárov a do diskusných fór na portáli www.svetpoistenia.sk, ktoré sa zaväzuje dodržiavať každý člen Redakcie portálu, každý blogger a každý prispievateľ na portáli www.svetpoistenia.sk, a to od okamihu vstupu do diskusného fóra, registrácie v redakčnom systéme, alebo od okamihu vstupu na stránky www.svetpoistenia.sk .
Prevádzkovateľ portálu Svet poistenia – prevádzkovateľom textového obsahu (textovej časti) portálu je Redakcia portálu Svet poistenia, zložená z nezávislých analytikov, expertov, novinárov a prizvaných špecialistov spoločnosti Netfinancie, spol. s r.o., autorov z portálu Aktuálne.sk a managerov resp. spolupracovníkov poisťovní, bánk a iných finančných inštitúcií. Prevádzkovateľom redakčného systému (technického riešenia) je vlastník domény www.svetpoistenia.sk.

Prispievateľ – prispievateľom je každý autor komentára k článkom, analýzam a iným komentárom na portáli Svetpoistenia.sk, ako aj každý účastník v ktoromkoľvek diskusnom fóre na portáli Svetpoistenia.sk.

Rozhodná doba – tieto Pravidlá definujú rozhodnú dobu ako : (a) napísanie textu do blogu alebo napísanie príspevku do komentárov a žiadosť o zverejnenie textu alebo príspevku, (b) registrácia prispievateľa alebo bloggera.
Zodpovednosť za články, analýzy, príspevky a komentáre – právnu zodpovednosť za články, analýzy, príspevky a komentáre nesie ich autor.

Pravidlá prispievania do komentárov a do diskusných fór na portáli www.svetpoistenia.sk

(1) Každý člen redakcie portálu, každý blogger a každý záujemca o príspevok do komentárov alebo do diskusných fór a každý, kto požiada o zverejnenie svojho stanoviska na portáli Svetpoistenia.sk, sa zavazuje dôkladne sa zoznámiť a dodržiavať tieto Pravidlá prispievania do blogov a do komentárov a do diskusných fór na portáli www.svetpoistenia.sk.
(2) Blogger a prispievateľ má právo slobodne vyjadrovať svoje názory, a to v rámci týchto Pravidiel prispievania do blogov a do komentárov a do diskusných fór na portáli www.svetpoistenia.sk.
(3) Blogger a prispievateľ vo svojich príspevkoch na portáli Svetpoistenia nesmie uverejňovať vyhlásenia, texty, prejavy, ktoré by boli vulgárne, neboli v súlade s dobrými mravmi, poškodzovali občianske a ľudské práva, spĺňali § 424 trestného zákona podnecovania národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, § 421 a 422 podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, a § 423 – hanobenie národa, rasy a presvedčenia, poškodzovali právo na súkromie, poškodzovali právo na nezverejnenie osobných údajov a poškodzovali subjekty hospodárskej súťaže nekalošúťažným konaním podľa obchodného zákonníka. Blogger a prispievateľ nesmie zverejňovať nepravdivé informácie a polopravdy, a to hlavne také, ktoré poškodzujú iného.
(4) Za predpokladu dodržiavania zákonov SR a týchto pravidiel Prispievania do blogov a do komentárov a do diskusných fór na portáli www.svetpoistenia.sk , blogger a prispievateľ uverejňujú svoje blogy a príspevky, v ktorých uverejňujú svoje názory a poprípade kritické alebo pochvalné stanoviská, a zdieľajú svoje skúsenosti s komunitou čitateľov portálu Svetpoistenia.sk. Blogger a prispievateľ taktiež svojím príspevkom prijíma to, že na jeho článok, príspevok alebo názor bude na portáli uverejnený iný názor, ktorý môže byť nesúhlasný s názorom tohto bloggera či prispievateľa. Týmto sa na portáli Svetpoistenia.sk dosahuje vyvážená diskusia, slobodný tok informácií a voľná výmena názorov.
(5) Blogger a prispievateľ nesie zodpovednosť za to, aby obsah jeho textov bol v súlade so zákonmi SR.
(6) Blogger poprípade prispievateľ môže požiadať prevádzkovateľa portálu o uverejnenie jeho e-mailovej adresy, adresy bydliska či kancelárie, mena poprípade môže vo svojom blogu či príspevku odkazovať na články resp. informácie na iných internetových stránkach.
(7) Je zakázané manipulovať s dátumom a časom príspevku s cieľom vyvolať falošný dojem o skutočnom čase uverejnenia daného textu na portáli. Zakázaná je hlavne manipulácia s dátumom uverejnenia bloggerom, resp. prispievateľom, a to hlavne s úmyslom vylepšiť pozíciu daného textu na portáli.
(8) Je zakázané na portáli Svetpoistenia.sk umiestňovať texty, ktoré sú identické s textom na iných internetových stránkach. Blogger môže na svojom blogu uverejňovať svoje texty, ktoré sú totožný s jeho textami, ktoré už uverejnil na inom neinternetovom médiu. Pokiaľ blogger zamýšľa uverejniť svoj text, ktorý už uverejnil na inom internetovom médiu, tak v tom prípade text musí výrazne pozmeniť. V prípade, že blogger uverejňuje na svojom blogu na portáli Svetpoistenia.sk texty z iného média, musí si sám zaopatriť povolenie tohto iného média pre uverejnenie jeho textu na portáli Svetpoistenia.sk. Nehľadiac na ustanovenia tohto odseku, väčšina textov bloggera a prispievateľa na portáli Svetpoistenia.sk by mali byť pôvodné.
(9) Prevádzkovateľ portálu Svetpoistenia.sk poskytuje – na svoje náklady- bloggerovi alebo prispievateĺovi internetový priestor pre publikovanie textov bloggera alebo prispievateľa a technickú podporu. Blogger alebo prispievateľ nemá automatický nárok na publikovanie jeho textov na portáli Svetpoistenia.sk. Texty uverejnené na internetových stránkach portálu Svetpoistenia.sk sú subjektívnym výberom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ portálu a Redakcia nie je povinná informovať alebo uvádzať dôvod, kvôli ktorému je jeden príspevok uverejnený a iný príspevok nie je uverejnený. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo odmietať príspevky bloggera alebo prispievateľa, ktorý porušuje tieto Pravidlá. Rovnako, prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť príspevky a komentáre a texty takého bloggera alebo prispievateľa, ktorý (a) poškodzuje portál Svetpoistenia.sk v iných médiách, (b) alebo poškodzuje partnerov a zadávateľov reklamy na portáli Svetpoistenia.sk v iných médiách, (c) alebo ktorý sa prevádzkovateľovi portálu vyhráža poškodzovaním jeho mena a záujmov portálu Svetpoistenia.sk v iných médiách. V takomto prípade je prevádzkovateľ portálu Svetpoistenia oprávnený pristúpiť k vymáhaniu svojich práv súdnou cestou.
(10) Za uverejnenie textov článkoch, analýz, textov v blogoch, v komentároch poprípade v diskusných fórach na portáli Svetpoistenia.sk, danému spolupracovníkovi portálu, bloggerovi alebo prispievateľovi neprísluší honorár; pokiaľ prevádzkovateľ portálu Svetpoistenia.sk nerozhodol v danom konkrétnom prípade inak. Honorár je možné vyplatiť predovšetkým za vysoko kvalitné analýzy renomovaných autorov, novinárov alebo expertov a to za pôvodné analýzy, hodnotné pre skvalitnenie odborného a intelektuálneho obsahu portálu Svetpoistenia.sk. Pre vyplatenie honoráru prevádzkovateľ portálu postupuje v zmysle príslušných (daňových) zákonov SR.
(11) Pokiaľ blogger alebo prispievateľ alebo člen Redakcie portálu bude chcieť svoj pôvodný text, uverejnený najskôr na portáli Svetpoistenia.sk, uverejniť v inom neinternetovom médiu, v takomto prípade musí požiadať o povolenie prevádzkovateľa portálu Svetpoistenia.sk. Pokiaľ blogger alebo prispievateľ alebo člen Redakcie portálu bude chcieť svoj pôvodný text, uverejnený najskôr na portáli Svetpoistenia.sk, uverejniť na iných internetových stránkach, v takomto prípade musí požiadať o povolenie prevádzkovateľa portálu a naviac musí svoje texty, ktoré zamýšľa uverejniť na inom internetovom médiu, výrazne pozmeniť.
(12) Člen redakcie, spolupracovník portálu Svetpoistenia.sk, blogger alebo prispievateľ nemôže uverejňovať pod vlastným menom alebo pod iným menom (odlišným od autora pôvodného textu) cudzí text alebo jeho časť. Tento zákaz platí aj pre texty, ktorých autor nie je známy, ako napríklad texty, o ktorých prispievateľ tvrdí, že ich obdŕžal od neznámeho autora e-mailom, alebo texty komentárov a príspevkov na iných blogoch a fórach (ako je Svetpoistenia.sk), ktoré boli uverejnené pod krycím menom (tzv. nickname). Pokiaľ chce prispievateľ uverejniť podobný príspevok, musí o to požiadať vopred prevádzkovateľa – redakciu.
(13) Člen redakcie, spolupracovník, blogger alebo prispievateľ je povinný uvádzať u prevzatých článkov zdroj informácie- iné médium; u PR- správ je povinný uviesť to že ide o PR – správu danej spoločnosti; u textov zákonov a európskych direktív (smerníc) je vhodné uvádzať ich platnosť a číslo daného zákona alebo direktívy.
(14) V prípade, že člen redakcie, spolupracovník, blogger alebo prispievateľ cituje inú osobu, v zásade by mal mať k takejto citácii súhlas danej osoby; toto sa netýka verejných vyhlásení, ktoré už boli danou osobou publikované pre verejnosť v médiách.
(15) Pokiaľ je zdrojom informácie internetové médium, člen redakcie, spolupracovník, blogger alebo prispievateľ môže uviesť internetový odkaz na daný článok alebo informáciu.
(16) Možnosť uvedenia internetového odkazu na článok resp. zdroj informácie na inom médiu, tak ako je definovaná v odst. (15) týchto Pravidiel, sa však netýka činnosti z ktorej má daný blogger alebo prispievateľ prospech alebo zisk. Je zakázané a je v rozpore s týmito Pravidlami, pokiaľ blogger alebo prispievateľ v blogoch a príspevkoch vytvára akýkoľvek spätný odkazov (tzv. backlinkovanie) na iné internetové médiá, zverejňovanie reklamy alebo naopak, uverejňovanie komerčne negatívnej protireklamy a podobných príspevkov. Backlinkovanie, umiestňovanie reklamných textov, bannerov, reklamných informácií a reklamných doporučení a tipov, texty a príspevky, ktoré sú nosičom reklamného odkazu, tipu, doporučenia, sú v rozpore s týmito Pravidlami, okrem prípadov, keď sú povolené Prevádzkovateľom portálu Svetpoistenia.sk. Pre potrebu týchto Pravidiel sa za komerčne negatívnu protireklamu a podobné príspevky považuje taký text, ktorý nie je pravdivý alebo je polopravdou a ktorý výrazne negatívnym spôsobom zmieňuje činnosť tretej osoby alebo subjektu hospodárskej súťaže s cieľom získať prospech z takejto informácie pre bloggera alebo prispievateľa, alebo získať prospech pre spoločnosť, s ktorou blogger alebo prispievateľ spolupracuje.
(17) Ochrana autorských práv na obrázky : člen redakcie, spolupracovník, blogger alebo prispievateľ nemôže vo svojich textoch používať obrázky z iných internetových stránok alebo obrázky, ku ktorým autorské práva sú vlastnené niekým iným (od koho nemá povolenie pre použitie daného obrázku).
(18) Ochrana pred spamom a obmedzenie kapacity hostingu : člen redakcie, spolupracovník, blogger alebo prispievateľ nemôže k svojím textom pripájať súbory s dátovou kapacitou väčšou ako je 2 Mb; pripojenie akéhokoľvek súboru k textu príspevku, komentáru, článku, analýze alebo blogu podlieha schváleniu prevádzkovateľa technického riešenia portálu.
(19) Redakcia portálu Svetpoistenia.sk je oprávnená požiadať bloggera alebo prispievateľa o vyjadrenie, doplnenie alebo opravu článku, blogu, textu alebo príspevku, alebo o uvedenie zdroja informácie bloggera alebo prispievateľa. Pokiaľ v čase do 7 dní blogger alebo prispievateľ neoznámi prevádzkovateľovi portálu dôveryhodný zdroj informácií, a to hlavne v prípade že takáto informácia (a) je prevádzkovateĺom portálu považovaná za komerčne negatívnu protireklamu podľa ustanovenia odst. (16), (b) alebo pokiaľ informácia zasahuje do občianskych práv tretej osoby alebo partnera portálu alebo zadavateľa reklamy portálu, (c) alebo pokiaľ informácia bloggera alebo prispievateľa nesie znaky nekalosúťažného konania podľa obchodného zákonníka, prevádzkovateľ technického riešenia portálu si vyhradzuje právo takýto text odstrániť v najbližšej možnej dobe po uverejnení na stránkach www.svetpoistenia.sk alebo vôbec takýto text, poškodzujúci práva inej osoby, neuverejniť.
(20) Prevádzkovateľ portálu Svetpoistenia.sk a členovia jeho Redakcie si vyhradzujú právo reagovať na blogy, komentáre a príspevky jednotlivých bloggerov a prispievateľov do diskusných fór.

Zakázané praktiky na portáli Svetpoistenia.sk

(21) Prevádzkovateľ portálu Svetpoistenia.sk zakazuje bloggerom a prispievateľom používať dolu definované praktiky .

 • texty obsahujúce vulgarizmy v akomkoľvek jazyku alebo v akomkoľvek obraze,
 • texty, ktorých autorom nie je sám blogger alebo prispievateľ, s výnimkou takých textov, ktoré sú prípad od prípadu povolené Redakciou,
 • veľmi krátke texty s malou informačnou hodnotou,
 • texty blogov a príspevkov, ktorých jediným dôvodom je reklamný odkaz. Príklad nepovolenej praktiky : „Pozrite sa na www.nazov-firmy.sk/produktABC, je tam dobrý Produkt ABC“.
 • politické vyhlásenia, logá a programy politických strán,
 • texty, ktoré nie sú v súlade so zákony SR,
 • texty, odkazujúce na erotické, pornografické a iné stránky podobného zamerania alebo propagujúce služby tohto typu,
 • spamy,
 • reklamné texty pre deti a mládež do 15 rokov veku,
 • texty, propagujúce finančné zbierky, s výnimkou tých, ktoré boli povolené prevádzkovateľom portálu,
 • texty s titulkami (nadpismi, názvami článku alebo príspevku), ktorých cieľom je oklamanie čitateľov portálu prilákaním ich pozornosti (ide hlavne o texty, ktorých titulok má za cieľ prilákať pozornosť a vôbec nesúvisí s textom príspevku resp. článku),
 • texty komentárov, ktoré vôbec nesúvisia s daným článkom, témou, alebo inými komentármi na danej podstránke portálu a ktorých jediným dôvodom je reklama,
 • texty, ktorých obsahom je predovšetkým blog alebo príspevok daného autora – rozhodne na stránky Svetpoistenia nepatria úvahy zosmiešňujúce iných bloggerov a prispievateľov, a už vôbec nie vulgárne napádanie iných autorov textov na portáli,
 • opravy a doplnenie k predchádzajúcim blogom a komentárom, pokiaľ tieto opravy a doplnenia majú nízku alebo žiadnu informačnú hodnotu,
 • “experimenty”, “žarty” a “prieskumy” typu “chcem vyskúšať že koľko ľudí klikne na tento odkaz“,
 • texty a odkazy generované robotom,
 • vyhrážajúce sa vyhlásenia a vyhrážajúce sa odkazy,
 • odkazy a informácie pre známych, priateľov, príbuzných.

Bloggeri a prispievatelia a komerčné informácie

(22) Blogger a prispievateľ portálu Svetpoistenia.sk nemôže na portáli propagovať svoje vlastné komerčné aktivity, alebo komerčné aktivity, v ktorých má zištný záujem, a to ani skrytou formou. Výnimkou je zverejnenie reklamy podľa Obchodných podmienok portálu a podľa Podmienok uverejňovania reklamy na portáli Svetpoistenia.sk .
(23) Blogger alebo prispievateľ nemôže prijímať hmotný alebo finančný dar alebo odmenu za pozitívnu zmienku o spoločnosti alebo produkte cudzej firmy. Výnimkou je zverejnenie reklamy podľa Obchodných podmienok portálu a podľa Podmienok uverejňovania reklamy na portáli Svetpoistenia.sk.
(24) Blogger alebo prispievateľ môže propagovať aktivity alebo produkty vlastnej spoločnosti alebo spoločnosti, s ktorou spolupracuje, len za podmienok, stanovených v Obchodných podmienkach portálu a podľa Podmienok uverejňovania reklamy na portáli Svetpoistenia.sk , a to za predpokladu, že uvedie svoje pravé meno a priezvisko a spoločnosť, ktorú zastupuje, a to v prípade, že sa na takomto zverejnení propagácie (reklamy) dohodne s prevádzkovateľom portálu Svetpoistenia.sk
(25) Blogger alebo prispievateľ nemôže predávať reklamu na svojom blogu alebo vo svojích príspevkoch bez výslovného a predchádzajúceho povolenia prevádzkovateľa portálu. Tento zákaz platí i pre barterovú reklamu.

Vzťah bloggera alebo prispievateľa k prevádzkovateĺovi portálu Svetpoistenia.sk

(26) Medzi bloggerom alebo prispievateľom a prevádzkovateľom portálu nevzniká pracovnoprávny vzťah a ani právny vzťah obchodného zastúpenia podľa obchodného zákonníka.
(27) Blogger ani prispievateľ nemá právo sa vydávať, a to ani skrytou formou, za prevádzkovateľa, redaktora alebo spolupracovníka portálu Svetpoistenia.sk, pokiaľ ním aj v skutočnosti nie je. To, kto je členom redakcie portálu určuje prevádzkovateľ technického riešenia a vlastník portálu.
(28) Pokiaľ blogger alebo prispievateľ chce odstrániť svoj príspevok alebo text z internetových stránok portálu Svetpoistenia.sk, môže o to požiadať písomnou formou e-mailom na adrese redakcia@svetpoistenia.sk Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript . Prevádzkovateľ v takomto prípade postupuje podľa možností zaťaženia pracovníkov technického úseku.