Povinné zmluvné poistenie pre motorové vozidlá

12. 4. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 737 zobrazení

Povinné zmluvné poistenie pre motorové vozidlá

Alternatívny názov: PZP a dôležité informácie o ňom

Popis: Povinné zmluvné poistenie je povinným pre všetkých držiteľov motorových vozidiel jazdiacich na pozemných komunikáciách. Všetko potrebné informácie o krytí, náhrade škody, zmene poistenia a o spôsobe, ako získať najvýhodnejšie pzp.

Red.: Vieme, že povinné zmluvné poistenie musí uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla, vlastník motorového vozidla, prípadne nájomca, ak ide o leasing.

V.Cvik: Áno, povinné zmluvné poistenie, alebo inak zákonné poistenie musí mať každý držiteľ motorového vozidla jazdiaceho na pozemných komunikáciách a majúceho evidenčné číslo. Povinné zmluvné poistenie zo zákona je rozdielne od havarijného poistenia, to znamená, kým povinné zmluvné poistenie má každý vodič, havarijné poistenie na Slovensku má zhruba štvrtina vodičov, to znamená okolo 25 percent.

Red.: Aby sme ešte možno trochu priblížili našim vodičom tak možno lopatisticky, v čom spočíva povinné zmluvné poistenie? Pri nejakom konkrétnom prípade.

V.Cvik: Samozrejme. Povinné zmluvné poistenie je poistenie, ktoré kryje škody, ktoré my prevádzkou motorového vozidla spôsobíme inému účastníkovi cestnej premávky, to znamená kryje škody, ktoré musia byť hradené na opravu jeho vozidla, ktoré sme my poškodili. Na druhej strane havarijné poistenie je ochrana nášho majetku, to znamená nášho vozidla. Takže v prípade, ak do niekoho narazíme, spôsobíme nejakú poistnú udalosť, jemu poškodenému budú hradené prostriedky  z nášho zákonného poistenia a pokiaľ máme havarijné poistenie tak škody na našom vozidle sú hradené z havarijného poistenia.

Red.: Myslím, že každý rok práve v tomto období hovoríme o zmenách. Máme ešte čas na rozhodnutie prípadne zmenu poisťovne?

V.Cvik: Ak hovoríme o povinnom zmluvnom poistení a hovoríme o osobách držiteľoch vozidiel, ktoré majú začiatok poistenia od prvého januára a tých je na Slovensku ešte okolo 600 tisíc, tak tieto osoby majú možnosť uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie až do 31.12. Samozrejme, ak doteraz boli poistené v niektorej z poisťovní a mali by záujem o zmenu poisťovne, môžu podať výpoveď najneskôr 6 týždňov pred uplynutím konca roka, to znamená presne najneskôr 18.novembra a to písomnou výpoveďou , ktorá už v tomto termíne musí byť doručená v jeho poisťovni.

Red.: Ak pôjde o novú zmluvu, tak si všímame všetky písmenká, aj tie drobné.

V.Cvik: U povinného zmluvného poistenia motoristi dbajú predovšetkým na to, aby bolo lacné. Zákonné poistenie je mnohými vnímané ako akási nepriama forma dane a keďže je to zákonné poistenie a keďže  je to poistenie, ktoré kryje škody osobám, ktoré dnes ešte reálne nepoznáme, tak hlavným motívom výberu je cena. Samozrejme drobné písmenká, ak narážame na všeobecné poistné podmienky alebo zmluvné dojednania jednotlivých poisťovní, je dobré si všímať . Najčastejšie si ich všímame, ak sa niečo udeje, ale upozornil by som aspoň na dva aspekty, ktoré by som si v poistných  podmienkach poisťovní všimol. A to sú výluky z poistenia alebo na čo sa konkrétne poistenie nevzťahuje a druhým aspektom by mohlo byť , aké sú aspekty začiatku, konca alebo vypovedania poistnej zmluvy.

Red.: Na Slovensku mám pocit, konkrétne na slovenskom trhu, je aj nový hráč a tak sa naskytá otázka, či môžem za tú istú sumu u inej poisťovne dostať aj nejaký iný balík možno väčší, rozšírenejší balík služieb?

V.Cvik: Kým v minulom roku to bolo desiata poisťovňa, ktorá vstúpila na trh, tak v tomto roku sme dovŕšili tú futbalovú jedenástku, to znamená na trh vstúpila poisťovňa Genertel a je to jedenásta poisťovňa. Je to špecializovaná poisťovňa, ktorá bude klientov získavať predovšetkým prostredníctvom elektronických distribučných kanálov, internetu, call centra a telefónu. Každá nová poisťovňa so sebou prináša na trh povinného zmluvného poistenia istým spôsobom nižšie ceny, pretože ostatné poisťovne musia na nového hráča na trhu reagovať. Ak sa chce akákoľvek poisťovňa, nová poisťovňa, presadiť na trhu, môže tak urobiť len za cenu toho, že zoberie z poistného kmeňa doterajších poisťovateľov a keďže žiadna poisťovňa nechce stratiť  podstatnú časť svojho kmeňa, všetky poisťovne musia na nástup každej novej poisťovne istým spôsobom reagovať  a to predovšetkým ponukou dobrej ceny alebo ponukou nejakej pridanej hodnoty v podobe služieb, benefitov alebo ďalších výhod.

Red.: Ešte sme nepovedali všetko o povinnom zmluvnom poistení , jeho cena niekedy motivuje alebo naopak odrádza. Poisťovne sa doteraz nedohodli na jednotnej tarife, prehľad o tom má aj náš hosť Vladimír Cvik z Netfinancie.sk. Každý rok vnímame isté cenové rozdiely.

V.Cvik: Je to pochopiteľné, povinné zmluvné poistenie od roku 2002 je komerčným poistením. To znamená, že poisťovne majú vlastnú obchodnú politiku, majú vlastnú poistnú matematiku, majú vlastné analýzy a vyhodnocovanie škodovosti. Ceny sú dôležité práve pre to, čo sme povedali, že je to zákonné poistenie, ale okrem zákonného poistenia a jeho cien, by sme si mali všímať aj to, čo s týmto poistením samozrejme môžeme získať. Takže cenové rozdiely sú jedna vec, druhá vec je všímať si okrem ceny povinného zmluvného poistenia aj to, či poisťovňa poskytuje poistníkovi, teda vodičovi, nejaké nadštandardné asistenčné služby, prípadne či s kúpou povinného zmluvného poistenia mu ponúka výhody pri zakúpení iných svojich produktov a poistení.  Alebo či ponúka posádke nejaké úrazové poistenie. Zaujímavosťou je napríklad aj poistenie živelných udalostí, pretože vodič, ktorý nemá havarijné poistenie a auto je postihnuté nejakou živelnou udalosťou, napríklad pádom stromu, stožiaru, alebo zatopením a nemá takéto pripoistenie, ktoré býva bežné v havarijnom poistení , môže mať smolu. Čiže aj takého aspekty, benefity a ďalšie výhody by som v povinnom zmluvnom poistení  odporúčal pozerať.

Red.: Teraz skúsim takú otázku, ktorá sa týka možno praxe, budem trochu špekulovať. Som vodič, ktorý by v tomto roku do niekoho ťukol,  takpovediac, spôsobil som škodovú udalosť , uhradila túto škodu za mňa poisťovňa z povinného zmluvného poistenia a ja sa obávam, že si tento rok, resp. budúci rok odo mňa vypýtajú viac. Zruším jedno poistenie a budem hľadať lepšie, výhodnejšie poistenie u niekoho iného.

V.Cvik: Dobrá taktika. Je potrebné povedať, že všetky poisťovne majú vo svojich poistných podmienkach presne zadefinovaný tzv. systém malus a bonus. Pričom bonus znamená odmenu, zľavu z poistného za doterajší bezškodový priebeh a malus by mal znamenať prirážku na poistnom, to znamená zvýšenie poistného v prípade, že som klient škodový, spôsobujem poisťovni straty. V súčasnom období sa malus v poistení  na Slovensku nejakým spôsobom neuplatňuje paušálne, to neznamená, že niektorá poisťovňa pre istú kategóriu škodových klientov alebo veľmi škodových klientov nemôže zaviesť malus v podobe prirážky a zvýšenia ceny na ďalšie poistné obdobie. Ale ak narážate na nejaké drobné veci a tzv. preventívne výpovede, ktoré na Slovensku fungujú, áno, pokiaľ klient nemá istotu, aká bude cena na budúci rok jeho zákonného poistenia, v tom prípade mnohí z nich dávajú tzv. výpoveď a potom negociujú a dohadujú s existujúcou poisťovňou cenu, za ktorú by mohli mať pzp aj na budúci rok.

Red.: Témou dnešného vysielania Pozor zákruty je povinné zmluvné poistenie, pomerne zaujímavé otázky nám budete určite telefonovať aj vy.

Divák: Dobrý deň, mal by som jednu otázku ohľadom nejasností pre mnohých majiteľov vozidiel a tým pádom aj povinného zmluvného poistenia. Vo väčšine Všeobecných poistných podmienok je uvedené: poistnou dobou je časový úsek, na ktorý je dojednané poistenie zodpovednosti, v ďalšej časti je uvedené na rozdiel od prvej, kde je poistná doba, poistné obdobie je časový úsek, za ktorý sa platí poistné. Poistným obdobím je jeden rok, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak. V časti ďalšej, kde je ukončenie a zánik poistenia je uvedené: poistenie zodpovednosti zanikne výpoveďou ku konci poistného obdobia, ktorá musí byť daná aspoň 6 týždňov pred jej uplynutím a musí byť doručená aj poisťovni. Otázka znie:  V tomto prípade rozdiel medzi poistnou dobou a poistným obdobím, keďže je možné platiť poistné aj štvrťročne, môže byť daná podľa daného textu výpoveď aj ku štvrťroku?

V.Cvik: Váš poslucháč čítal z nejakých Všeobecných poistných podmienok. Aj preto sme hovorili o tých drobných písmenách. Tie formulácie nie sú vždy zrozumiteľné, ale v zásade poslucháčovi odpoviem veľmi jednoducho, aj ostatným poslucháčom. Poistným obdobím je jeden rok, to povedal celkom správne, a to je rozdielne od tzv. poistnej doby. Poistná doba znamená obdobie, na ktoré je poistenie dojednané. A poistenie je dojednané vždy od dátumu začiatku platnosti poistenia, buď do nejakého termínu, to znamená na dobu určitú, alebo akákoľvek iná obchodná zmluva na dobu neurčitú. Poistenie zodpovednosti sa obvykle dojednáva v súčasnosti na dobu neurčitú, to znamená, poistná doba je od napríklad 1. januára až do podania výpovede niektorej zo zmluvných strán. Poistné obdobie je ďalších 365 dní alebo ak chcete 12 mesiacov, a to čo spomínal poslucháč, že môže platiť kvartálne, polročne alebo zaplatí ročne, to nesúvisí vôbec s poistným obdobím alebo s poistnou dobou. To súvisí s periodou platby a splátok poistného, ktoré si môžete pri zmluve zvoliť. To znamená, ak platí niekto kvartálne, vôbec to neznamená, že by mohol dať výpoveď k nejakému štvrťroku. Výpoveď PZP je možné dať vždy, najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, to znamená tzv. výročia zmluvy.

Red.: Povinné zmluvné poistenie, tak to je hlavná téma, ktorá nás vracia opäť do zákruty, príchod novej poisťovne, konkurenčný boj, vek vodiča, silné auto, to všetko môže ovplyvniť cenu a tým pádom sa opýtam nášho dnešného hosťa, ktorým je pán Vladimír Cvik z Netfinancie.sk, kto môže očakávať výhodné ceny a kto asi zaplatí viac?

V. Cvik: V prvom rade je potrebné povedať, že väčšina poisťovní deklarovala, že existujúcim klientom ceny na rok 2011 zvyšovať nebude. A podľa najnovších informácií sa to aj deje, že poistníci dostávajú predpisy v rovnakej nezmenenej výške. To sa samozrejme nemusí týkať úplne všetkých klientov, to znamená tí, ktorí spôsobili poistnú udalosť , spôsobili poisťovni škodu, môžu v istých prípadoch očakávať aj navýšenie poistného o tvz. malus. Čo si musia vodiči všímať v tomto roku a aké sú ceny na rok 2011, väčšie rozdiely nastávajú v jednotlivých vekových kategóriách, to znamená aj v minulosti platilo to, že starší vodiči mali lepšie ceny ako mladší vodiči. V tomto roku je badateľný väčší rozdiel medzi skúsenými a staršími vodičmi a cenami pre mladých vodičov.

Divák: Ja by som sa chcel len opýtať, pred časom do mňa na zastávke ťukol autobus. Čakali sme totiž na zelenú. V rámci toho mi bolo vysvetlené, nakoľko mám štvorročné auto, že zo zákonnej poistky nedostanem plnú hodnotu, nech si to dám zo svojej havarijnej s tým, že oni mi spoluúčasť nahradia. Vlastne skutočnosť je taká, že vzal som zo svojej havarijnej, pravdepodobne sa mi navýši a spoluúčasť mi táto poisťovňa odmieta nahradiť. Takže vlastne za čo platíme to zákonné poistenie, keď zapríčinili haváriu a ničím neprispeli?

V.Cvik: Mnohí vodiči, nielen vy, využívajú v istých prípadoch skôr inštitút havarijného poistenia, aby si kryli škody, ktoré im boli spôsobené iným vodičom a to z toho dôvodu, že zo zákonného poistenia má poisťovňa právo odpočítať cenu, ktorá je tzv. zhodnotením Vášho vozidla. To znamená, ak Vaše vozidlo má istý vek a poisťovňa preplatí nejaké náhradné diely, tie náhradné diely zhodnotili istým spôsobom to vozidlo a odpočíta istú časť. Preto využívajú mnohí motoristi svoje havarijné poistenie, pretože majú pocit, že z havarijného poistenia dostanú 100-percentné plnenie tých škôd, ktoré im boli spôsobené. Ak poisťovňa má hradiť aj tzv. spoluúčasť , musí byť tá poisťovňa o tom upovedomená a na druhej strane ešte aj Vaša poisťovňa, havarijná poisťovňa, si musí uplatniť od zákonného poisťovateľa vinníka nehody túto časť.

Divák: Chcel by som prispieť do Vašej diskusii. Hocikde prídem do poisťovne, chcem sa teda informovať o zákonnej poistke, prvé, čo sa opýtajú, aké máte vozidlo. Nie, aký ste človek, či ste skúsený vodič, či ste zdravý, koľko máte odjazdené, akú máte životosprávu, to sú myslím, že smerodajné veci na bezpečnosť jazdy. Nielen že aké máte auto, veď predsa auto nerozhoduje o nehode, rozhoduje človek. Som 45 rokov vodič z povolania, nikdy som nemal poistnú udalosť a stále musím platiť plné poistné. Som veľmi sklamaný a nespokojný s tým. Kedy sa toto už upraví? Prečo sa neurobila nejaká kategorizácia vodičov, ktorí sú vodiči z povolania, nemali nehody, teda tam by sa malo platiť už teda ani polovička, alebo teda symbolická cena. Prečo ja mám podporovať takých lajdákov a nezodpovedných, ktorí jazdia na cestách, robia nehody, čo sa človekovi rozum zastaví. Ja mám podporovať  takých ľudí?

V.Cvik: Áno, pre Vášho poslucháča nie je ani vypracovaný systém bonus, pretože za 45 rokov beznehodového priebehu by si zaslúžil naozaj veľmi nízke poistné. No odpoveď je zrejmá, ja som už trošku predznačil , že ten inštitút bonusov sa nevyužíva v slovenskej praxi možno tak, ako by sa mohol využívať, to znamená, nie sú odmeňovaní vodiči, ktorí nemali nehodu, ale môžu kľudne bonus dostať aj osoby, ktoré nehodu mali, to znamená, nie je tu istý princíp spravodlivosti, voči ktorému bol ten systém bonusu vypracovaný. A na Vaše zdravie, na Váš vek, že sa nespýtajú, áno, poisťovne majú veľmi podrobné segmentačné kritériá, ale naozaj nielen sa pýtajú na parametre vozidla, to znamená na objem valcov, na výkon motora, na jeho vek a tak ďalej, ale už sa začínajú pýtať aj na to, či ste poistníkom poisťovne, aký máte vek, z akého regiónu pochádzate a istým spôsobom to odzrkadľuje vlastne škodovosť   v jednotlivých regiónoch a škodovosť jednotlivých vekových skupín. Takže ja predpokladám, že v dohľadnom čase starší a skúsení vodiči budú mať stále nižšie a nižšie poistné a mladší vodiči, neskúsení vodiči alebo nehodoví vodiči budú malusovaní.

Divák: Ja by som sa chcel spýtať na takúto otázku. Kúpil som si auto v máji a poistili mi ho na rok. A od vtedy vlastne, teraz sa ospravedlňujem za nepresnú terminológiu, mi vlastne to poistenie končí vždy v máji. Čiže inak povedané obchádzajú ma všetky akcie, ktoré súvisia s prelomom roka. Chcel by som spýtať, či je možné nejakým spôsobom z tohto vycúvať tak, aby som vlastne, aby sa mi to nové poistenie otváralo vlastne približne k 1. januáru.

V.Cvik: Máte poistenie na tzv. technický rok, to znamená od dátumu kúpy vozidla, od 1. mája do 30. apríla nasledujúceho roku. Nie som úplne presvedčený, že by poisťovne v priebehu roka nerobili akcie. Ten november je naozaj niečím výnimočný a poisťovne sa pretekajú v rôznych obchodných zľavách  a marketingových akciách a naozaj tá ponuka je výborná. Ale aj v priebehu roka mnohé poisťovne nastavili latku tak, že sadzobníky, ktoré zverejnili teraz a majú platiť v roku 2011 so všetkými bonusmi a všetkými obchodnými zľavami, budú platiť aj v období, kedy vy sa budete môcť rozhodovať, či zmeníte poisťovňu alebo zostanete u doterajšieho poisťovateľa. Takže myslím si, že v súčasnosti Vás už neobchádza nič, pretože viac ako 1,4 milióna vodičov je už poistených v priebehu roka a každý rok klesá vodičov na tzv. kalendárny rok.

Autor: SRo, Vladimír Cvik
Zdroj: Prepis rozhovoru: Slovenský rozhlas – Pozor zákruta 3.11.2010
Doporučte článok:   Viac