PZP a havarijné poistenie v prípade leasingu

12. 4. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 2699 zobrazení

PZP a havarijné poistenie v prípade leasingu

Alternatívny názov: Leasing a poistenie áut

Popis: Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie uzatvorené v prípade leasingu na motorové vozidlo. Ako postupovať v prípade, že leasing končí a vlastníkom vozidla sa stáva držiteľ a poistník? Pokračovať, prepísať, vypovedať?

31:42-37:01

Moderátor Štefan Šprocha: Končí mu lízing a premýšľa nad ďalším poistením. Náš poslucháč kúpil auto pred štyrmi rokmi. O pár dní mu skončí lízing  a dnes sa rozhoduje, čo urobí s doterajším havarijným poistením. Viac už Tomáš z Bratislavy.

Poslucháč Tomáš z Bratislavy: Ja by som sa chcel opýtať. Vo februári mi končí lízing na moje vozidlo, chcel by som sa opýtať, ako to mám riešiť, čo sa týka povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a keď v podstate sa stanem ja majiteľom od februára,  majiteľom vozidla,  prechádza vlastne vlastníctvo na mňa, čo je potrebné zaplatiť a akým spôsobom mám postupovať.

Moderátor Štefan Šprocha : Nášmu poslucháčovi skončí lízing v polovici februára. Koncom minulého roka zaplatil povinné zmluvné poistenie. Na rozdiel, jeho havarijné poistenie je splatné až koncom februára a preto sa rozhoduje, či ho musí alebo nemusí zaplatiť.

Vladimír Cvik: Ak držiteľovi motorového vozidla končí lízing, tak povinné zmluvné poistenie pokračuje  ďalej automaticky, pretože zo zákona vyplýva, že povinné zmluvné poistenie si musí uzatvoriť držiteľ a po skončení lízingu sa držiteľ motorového vozidla nemení mení sa len osoba vlastníka, ktorá prechádza z lízingovej spoločnosti na držiteľa a poistníka. Čiže povinné zmluvné poistenie pokračuje ďalej a poistník držiteľ je povinný ho zaplatiť na ďalšie poistené obdobie. Ak by nechcel mať v dotyčnej poisťovni,  v ktorej mal doteraz povinné zmluvné poistenie  naďalej poistenie, musí šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia, napríklad pred ukončením lízingu alebo začiatku poistenia, dať výpoveď, tak ako keby vozidlo nelízoval. To znamená, že aspoň šesť týždňov pred uplynutím výročia poistenej zmluvy.

Moderátor Štefan Šprocha : Ak by náhodou predal toto auto niekomu ďalšiemu. Čo s povinným zmluvným poistením, dá sa prepísať na inú osobu?

Vladimír Cvik: Povinné zmluvné poistenie sa skončí, napríklad v prípade postúpenia lízingu. To znamená, ak sa mení nájomca v lízingovej zmluve, to je dôvod na ukončenie povinného zmluvného poistenia. Ak vozidlo motorista predáva, samozrejme zmena  držiteľa motorového vozidla je zákonný dôvod na ukončenie povinného zmluvného poistenia. V takom prípade poisťovňa vracia motoristovi, takzvané nespotrebované poistené, to znamená ponecháva si len poistené zaplatené do obdobia odhlásenia motorového vozidla z držby pôvodného majiteľa.

Moderátor Štefan Šprocha : Teraz prejdime na havarijné poistenie o ktorom sme rozprávali. Povinné zmluvné poistenie platil tento vodič každý rok na začiatku kalendárneho roka. Pri havarijnom poistení išlo o iný termín, konkrétne o  február , kedy kúpil motorové vozidlo, pretože práve v ten deň založil aj havarijné poistenie, čiže teraz premýšľa nad tým, či vo februári zaplatiť havarijné poistenie alebo neplatiť.

Vladimír Cvik: Ak je motorista držiteľom motorového vozidla a toto motorové vozidlo bolo lízované po skončení lízingu automaticky  nemusí  havarijné poistenie zaniknúť. V niektorých poisťovniach je možné požiadať po skončení lízingu o ukončenie havarijné poistenie  a poisťovne akceptujú takéto ukončenie. V iných poisťovniach je havarijné poistenie potrebné vypovedať aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia, to znamená správa sa obdobne ako povinné zmluvné poistenie. Motoristi by si ešte mali pozrieť v lízingových zmluvách a v poistných zmluvách aj skutočnosť,  či náhodou pri uzatváraní  lízingovej zmluvy, ktorej súčasťou bolo aj  splácanie poisteného, povinného zmluvného a havarijného, nebola  dohodnutá doba určitá. Ak bola dohodnutá doba určitá, aj zákonné aj havarijné poistenie zanikne, po skončení lízingu, uplynutím tej doby určitej a motorista sa musí poistiť nanovo . Samozrejme musí si urobiť zákonné poistenie a rozhodne sa či bude pokračovať  alebo nebude pokračovať v havarijnom poistení.

Moderátor Štefan Šprocha: Nášmu poslucháčovi vyplývala  práve z lízingu skutočnosť,  že musí platiť havarijné poistenie, teraz sa už rozhoduje sám.  Môže sa zmeniť suma havarijného poistenia,  tá ktorú platí ročne danej poisťovni alebo prípadne môže zmeniť poisťovňu, aby to mal lacnejšie.

Vladimír Cvik: Počas lízingu, finančného lízingu býva havarijné poistenie a plnenie z havarijného poistenia vždy vinkulované v prospech lízingovej spoločnosti. To je preto, že lízingová spoločnosť je stále,  až do doby ukončenia lízingu vlastníkom prenajatej veci,  v  tomto prípade motorového vozidla.  Pokiaľ motorista spláca poistené v havarijnom poistení a to je súčasťou lízingových splátok, mesačných splátok, obvykle sa výška poisteného nemení. Môže sa tak stať v prípade nejakej poistenej udalosti, ale štandarde sa poistené nemení, počas troch alebo štyroch rokov trvania lízingu. Pokiaľ je motorista poistený havarijne individuálne, to znamená  poistené nespláca v rámci svojich lízingových splátok , poisťovňa má kedykoľvek,  vždy uplynutím  poisteného obdobia, na ďalšie poistené obdobie možnosť  zmeniť poistné.  Môže ho zníži , napríklad priznaním nejakého bonusu za bezškodový priebeh,  na druhej strane môže ho aj zvýšiť . V prípade, že motorista chce mať  istotu, môže sa dotázať svojej poisťovne, či bude mať rovnaké poistené na ďalšie poistené obdobie a podľa toho sa rozhodnúť či zotrvá alebo zmení  poisťovňu.

Autor: SRo, Vladimír Cvik
Zdroj: Prepis rozhovoru: Slovenský rozhlas – Pozor zákruta 6.1.2011
Doporučte článok:   Viac