Zanedbanie zákonnej povinnosti

12. 4. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 3580 zobrazení

Zanedbanie zákonnej povinnosti

Alternatívny názov: Zákonná povinnosť mať pzp

Popis: Čo robiť v prípadoch, že prišlo k zanedbaniu zákonnej povinnosti vyplývajúcej z nenahlásenia poistnej udalosti vinníkom svojej poisťovni, aj keď spôsobil dopravnú nehodu, bol spísaný Záznam o nehode či policajná správa? Názory odborníka aj poisťovne.

Riaditeľ portálu www.netfinancie.sk, Vladimír Cvik, odpovedá na otázky poslucháčov rádia Slovensko, ktoré sa týkajú zanedbania zákonnej povinnosti.

Divák: Moja otázka znie, či je nutné, aby som ja čakal neviem koľko dní alebo neviem akú dobu, keď poisťovňa má od polície zápisnicu, v ktorej je jasne napísané, že vinník je on, kde sa priznal pred policajtom, že spôsobil dopravnú nehodu tým, že nedodržal odstup od môjho motorového vozidla, či poisťovňa môže vyplatiť v takomto prípade sumu, na základe tejto policajnej správy.

Vladimír CvikV prípade, že sa stala dopravná nehoda, pri dopravnej nehode bol spísaný záznam o dopravnej nehode na tlačive niektorej z poisťovní, či už poškodeného alebo vinníka a vinník sa k poškodeniu priznal alebo k spôsobenej nehode priznal, potom je povinnosťou takéhoto vinníka, škodcu nahlásiť do svojej poisťovne najneskôr do 15 dní, že sa stala dopravná nehoda, ktorá bola poistnou udalosťou. V prípade, že poškodený má takýto dokument, záznam o dopravnej nehode alebo dokonca bola prizvaná, privolaná polícia k dopravnej nehode, ktorá spísala záznam o takejto nehode a disponuje poškodený takýmito tlačivami, stačí, aby tieto tlačivá zaslal do poisťovne vinníka, škodcu a poisťovňa by mala začať riešiť túto poistnú udalosť. Ak sa stalo, že poisťovni nenahlásil vinník túto škodovú udalosť, je úlohou poisťovne, aby si od svojho poistníka žiadala urgentne doložiť záznam o dopravnej nehode alebo aspoň nahlásiť túto škodovú udalosť. V prípade, že sa stane, že poistník, ktorý zavinil dopravnú nehodu, nenahlási do poisťovne škodovú udalosť ako poistnú udalosť, nedodržiava tým Zákon o povinnom zmluvnom poistení ani ustanovenia poistných podmienok svojej poisťovne. To znamená, že poisťovňa by mala prinútiť takéhoto poistníka, aby túto škodovú udalosť nahlásil a defacto sa priznal k tomu, že spôsobil inému účastníkovi nehodu. V prípade, že ani toto nepomôže, je poškodený oprávnený dožadovať sa náhrady škody napr. na Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Samozrejme k tomu potrebuje mať zápis o dopravnej nehode od polície a záznam o dopravnej nehode podpísaný vinníkom a podpísaný poškodeným. Slovenská kancelária poisťovateľov by mala začať konať a začať riešiť túto poistnú udalosť. Potom dodatočne si bude nárokovať náhradu škody od poisťovne alebo priamo od poistníka, ktorý túto škodovú udalosť nenahlásil. Najhoršia alternatíva je, keď sa stane dopravná nehoda, vodiči vyjdú z auta, poškodený a vinník sa dohodnú, ale nie je spísaný žiadny záznam o dopravnej nehode. To znamená, že poškodený nedrží v rukách žiadny dokument, ktorým by sa poistník, ktorý spôsobil túto škodovú udalosť, písomne priznal k svojmu pochybeniu a k tomu, že spôsobil škodu. V takomto prípade poškodený riskuje, že nebude mať inštitút, ktorý by mu túto náhradu škody zrealizoval alebo plnil, pretože ako náhle vinník sa už dodatočne neprizná u svojej poisťovni, že spôsobil nejakú poistnú udalosť, že spôsobil druhému vodičovi škody, táto poisťovňa nemá defacto nástroje, ako donútiť a primäť vinníka nehody, aby sa k takémuto počinu a k takejto dopravnej nehode priznal. To znamená, že každému motoristovi vždy odporúčam, ak sa na ceste stane dopravná nehoda, vinník sa priznáva k svojmu pochybeniu a k tomu, že spôsobil dopravnú nehodu, okamžite na mieste spísať záznam o dopravnej nehode. Ak neexistuje medzi dvoma vodičmi tlačivo poisťovne, ktoré sa volá Záznam o dopravnej nehode, stačí takýto záznam uviesť aj na čistý hárok papiera. Samozrejme, musia tam byť popísané základné údaje o motorovom vozidle, o oboch vodičoch, o tom, akým spôsobom došlo k dopravnej nehode a nezabudnúť podpisy oboch účastníkov dopravnej nehody.

Divák: Prečo poisťovňa zo mňa robí akéhosi inšpektora alebo ruku zákona, keď jej jediné odporúčanie v tomto prípade je, aby som išiel ja za vinníkom nehody alebo mu zatelefonoval, aby nahlásil nehodu poisťovni, pretože ja vôbec nemám zákonnú moc dohliadať na vinníka, aby si splnil svoje povinnosti.

Vladimír CvikAk motorista tvrdí, že sa stal rukojemníkom poisťovne, nie je tomu tak. Poisťovňa nemá dôvody, aby poškodeného urgovala, aby on si uplatňoval náhradu škody u vinníka alebo aby on urgoval vinníka, aby nahlásil predmetnú dopravnú nehodu a predmetnú škodovú udalosť u svojej poisťovne. Ako náhle poisťovňa zistí, že sa stala dopravná nehoda, ku ktorej existujú záznamy, záznam o dopravnej nehode alebo zápis od polície, táto poisťovňa by mala byť povinná urgovať svojho vlastného poistníka, aby čo najskôr dodal dokumenty – záznam o dopravnej nehode alebo aby čo najskôr on nahlásil svojej poisťovni, že sa stala nejaká dopravná udalosť, ktorá je základom plnenia zo strany poistníka.

Kto teda po zavinení havárie strčí pred riešením jej následkov hlavu do piesku …

Vladimír CvikSamozrejme riskuje nie len vymáhanie náhrady poistného plnenia zo strany poisťovne, ale ešte aj sankcie, pretože vinník nedodržal ustanovenia Zákona o povinnom zmluvnom poistení a nenahlásil dopravnú nehodu a škodovú udalosť do 15 dní. Ak sa škodová udalosť stane na území členského štátu EÚ alebo inde ako na území Slovenskej republiky, takáto škodová udalosť sa musí písomne nahlásiť najneskôr do 30 dní.

Vyjadrenie poisťovne Generali Slovensko:

Šetrením poisťovne sa zistilo, že neexistuje žiaden dôkaz polície, čiže predpokladáme, že polícia nebola k prípadu privolaná a tým pádom sa jedná o typický príklad, kedy sa účastníci nehody dohodnú. V tomto prípade ale poškodený urobil niekoľko chýb. Jednou z nich je napr. to, že nemal riadne spísaný záznam o dopravnej nehode, v ktorom by vinník jednoznačne potvrdzoval vinu aj celý priebeh nehody. Takisto chýbali osobné údaje, neexistuje žiadna dokumentácia. Odporúčame určite klientom poisťovne v takýchto prípadoch, aby aspoň na mobilný telefón nafotili vozidlá, ktoré do seba narazili alebo prípadne, aby mali nejakých očitých svedkov. Nič z toho, čo som práve vymenovala v tomto prípade nebolo. Poisťovňa mohla urobiť len jednu jedinú vec a to počkať na to, kedy vinník nahlásí škodu. Nič také sa nestalo, takže poisťovňa v snahe pomôcť poškodenému urobila to, že vyzvala vinníka, čiže nášho klienta k tomu, aby nám dodal oznámenie o tejto škode. Čakali sme na toto vyjadrenie dva mesiace. V momente, kedy nám prišlo, sme obratom vyplatili škodu.

Čo by mal vlastník motorového vozidla urobiť na mieste nehody neodkladne?

Vladimír CvikV prípade toho, že nie je privolaná polícia k nehode, tak účastníci nehody jednoznačne nesmú jeden druhému dôverovať, ale naozaj musia mať dokumenty, spísať dohodu, v ktorej bude jednoznačne určený vinník, ktorý to aj podpíše. Nesmú chýbať osobné údaje, odporúčame využiť svedkov nehody a určite nafotiť vozidlá na mobilný telefón alebo na nejaký fotoaparát, v prípade, že ho majú k dispozícii. Ak sa takto nestane a vinník  nehodu následne nenahlási, poisťovňa nemôže podľa zákona škodu vôbec preplatiť a nemôže  niekoho obviniť a stiahnuť mu vlastne z jeho PZP určitú sumu, pretože samozrejme ten klient prichádza o bonus.

Existujú formuláre poisťovní?

Vladimír CvikExistuje dokument, ktorý sa volá Správa o nehode alebo je v podobnom znení, ktorý poskytuje každá poisťovňa k PZP, takže má ho aj poškodený aj vinník, pretože každé vozidlo zo zákona musí byť poistené. Takže nie je potrebné, aby to bol práve formulár z danej poisťovne. Ak ho náhodou nemajú k dispozícii, tak samozrejme to môžu napísať na obyčajný papier, ale dodržať úplne tie najzákladnejšie údaje, ktoré tam musia byť. Hlavne, aby to bolo vinníkom podpísané, že ten priebeh nehody takto bol, že berie na seba zodpovednosť, že tú nehodu spôsobil on.

Motoristi a motoristická verejnosť má neustále dojem, že tie poisťovne ich chcú v úvodzovkách obtiahnuť, ale nemôžu konať na základe len vyhlásenia vodičov a motoristov.

Vladimír CvikV takomto prípade by sme my len na základe nejakého hlásenia, na ktoré by neexistovali dôkazy mohli nevinnému klientovi odobrať bonus z jeho PZP a zaplatiť škodu, ktorú nikdy nespôsobil.

Ak sa účastníci nevedia a nechcú dohodnúť, čo vtedy?

Vladimír CvikRiešenie je jedno, ktoré je veľmi jednoduché a to je havarijné poistenie a nemusí ísť ďalej do nejakého konfliktu, kde sa nedohodli s vinníkom nehody. V prípade, že vznikne nejaká sporná situácia, o ktorej sme hovorili a nevedia sa na mieste dohodnúť, je možné samozrejme okrem PZP vždy využiť vlastné havarijné poistenie. Poškodený si uplatní škodu z vlastného havarijného poistenia.

A nepríde skrátka?

Vladimír CvikNemal by prísť skrátka, v určitých prípadoch, hlavne ak sa jedná o staršie vozidlá, by z havarijného poistenia mal dostať prípadne ešte vyššie poistné plnenie.

Autor: SRo, Vladimír Cvik
Zdroj: Prepis rozhovoru: Slovenský rozhlas – 24.1.2010
Doporučte článok:   Viac