Vyhláška NBS o duálnom zobrazovaní č.221-2008

11. 10. 2010 | info | 3549 zobrazení

Alternatívny názov: Duálne zobrazovanie

Popis: Nová vyhláška prijatá Národnou bankou Slovenska, ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie cien,platieb a podobne. Táto vyhláška súvisí aj so zobrazovaním cien pre povinné zmluvné poistenie.

Ďna 10. júna 2008 Národná banka Slovenska prijala dôležitú Vyhlášku č. 221/2008, ktorou stanovila finančným inštitúciám na Slovensku (poisťovniam, bankám, stavebným sporiteľniam, sprostredkovateľom v poisťovníctve, dôchodkovým správcovským spoločnostiam, doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam a iným) pravidlá a povinnosti, týkajúce sa tzv. duálneho zobrazovania cien v slovenských korunách a eurách. V oblasti poisťovníctva sa táto vyhláška sa týka zobrazovania cien nielen v písomnej podobe, ale aj v elektornickej podobe. Z uvedeného dôvodu sa táto vyhláška týka aj tzv. internetových maklérov v poisťovníctve, ako je napríklad spoločnosť Netfinancie, s.r.o. prevádzkujúca portál Netfinancie.sk, na ktorom je možné uskutočniť internetové dojednanie poistných produktov ako je povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, cestovné poistenie alebo poistenie bývania.Táto vyhláška č.221 nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

V Y H L Á Š K A
Národnej banky Slovenska
z 10. júna 2008,

ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 10 písm. a) druhého bodu zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Táto vyhláška upravuje metódy, postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt1) (ďalej len „duálne zobrazovanie“) a tiež pre zaokrúhľovanie cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na euro (ďalej len „prechod na euro“) pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií2) v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia.

§ 2
Za duálne zobrazovanie v písomnej forme vrátane elektronickej formy sa v súlade s pravidlami ustanovenými v zákone považuje, aj ak sa k dokumentácii priloží alebo pripojí, a) osobitná doložka, na ktorej sú duálne zobrazené ceny, platby a iné hodnoty (ďalej len „hodnota“) uvedené v dokumentácii a konverzný kurz, alebo b) elektronické, mechanické alebo iné technické zariadenie s pevne a trvalo nastaveným konverzným kurzom spôsobilé určiť alebo prepočítať hodnoty uvedené v slovenských korunách vrátane halierov (ďalej len „slovenské koruny“), tvoriace súčasť tejto dokumentácie, na hodnoty uvedené v eurách vrátane eurocentov (ďalej len „eurá“) a z eura na slovenské koruny.

§ 3
(1) Za duálne zobrazovanie pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie3) okrem telefonickej komunikácie sa považuje oznámenie hodnoty v slovenských korunách a zároveň v eurách výlučne prostredníctvom použitého prostriedku diaľkovej komunikácie, a to pred zavedením meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) v prípade hodnoty uvedenej v slovenských korunách a od zavedenia eura v prípade hodnoty uvedenej v eurách. (2) Pri telefonickej komunikácii s výnimkou krátkych textových správ (SMS) sa duálne zobrazovanie uvedie primerane podľa odseku 1 len na výslovnú žiadosť klienta.

§ 4
(1) Hodnota dôchodkovej jednotky4) sa duálne zobrazuje ako hodnota v eurách zaokrúhlená na šesť desatinných miest a ako hodnota v slovenských korunách zaokrúhlená na štyri desatinné miesta. (2) Počiatočná hodnota podielu v podielovom fonde, aktuálna cena podielu a aktuálna hodnota podielového listu podielového fondu5) sa duálne zobrazuje ako hodnota v eurách zaokrúhlená na šesť desatinných miest Čiastka 88 Zbierka zákonov č. 221/2008 Strana 1851 1) § 1 ods. 2 písm. i) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2) Napríklad § 6 ods. 17 a § 5 písm. p) a r) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 8 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 21 ods. 2 písm. d) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 písm. n) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 48 ods. 22 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., § 176 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. b) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3) Napríklad § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 4) § 75 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z. 5) § 41 ods. 8 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z. www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. © IURA EDITION, spol. s r. o. a ako hodnota v slovenských korunách zaokrúhlená na štyri desatinné miesta. (3) Hodnoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa zaokrúhľujú na šesť desatinných miest tak, že celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý je nižší ako 0,0000005, sa zaokrúhľuje nadol a vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý sa rovná alebo je vyšší ako 0,0000005, sa zaokrúhľuje nahor. Hodnoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta tak, že celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý je nižší ako 0,00005, sa zaokrúhľuje nadol a vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý sa rovná alebo je vyšší ako 0,00005, sa zaokrúhľuje nahor.

§ 5
(1) Menovitá hodnota cenných papierov vrátane počiatočnej hodnoty podielu v podielovom fonde a s výnimkou cenných papierov, ktoré budú vydané v období po určení konverzného kurzu a predo dňom zavedenia eura, nepodlieha duálnemu zobrazovaniu; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2. (2) Ak sa hodnoty na cenných papieroch podľa odseku 1 uvádzajú alebo uverejňujú verejne dostupným spôsobom alebo ak sa uvádzajú ako celková konečná suma vyúčtovaná na výpise z účtu, podliehajú duálnemu zobrazovaniu.

§ 6 
(1) Duálne sa zobrazujú sumy hodnôt za vykazované obdobie na výpisoch z účtov, ktoré sú sprístupnené pomocou priameho elektronického prístupu k účtu klienta, ak finančná inštitúcia neposkytne klientovi výpis z účtu v listinnej podobe obsahujúci sumy hodnôt, ktoré sú predmetom duálneho zobrazovania, najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura a najneskôr jeden štvrťrok po dni zavedenia eura. (2) Ak predmetom duálneho zobrazovania sú poplatky, odplaty a ostatné ceny uhrádzané finančnej inštitúcii, uvádzané na výpisoch z účtov vyhotovovaných finančnou inštitúciou, považuje sa za duálne zobrazovanie aj duálne zobrazovanie cien v osobitnej doložke podľa § 2 písm. a), a to napríklad v sadzobníku cien alebo v príslušnej časti sadzobníka cien s duálne zobrazenými cenami uhrádzanými podľa výpisu z účtu poskytnutého klientovi v období duálneho zobrazovania, pričom takýto sadzobník cien alebo jeho príslušná časť sa prikladá k prvému výpisu z účtu poskytnutému v období duálneho zobrazovania a tiež sa prikladá k prvému výpisu z účtu poskytnutému po každej zmene výšky ktorejkoľvek ceny uvádzanej na výpisoch z účtov v období duálneho zobrazovania.

§ 7
(1) Za duálne zobrazovanie na výpisoch z osobitnej evidencie obsahujúcich informáciu o hodnote investície alebo inej hodnote majetku klienta sa považuje aj duálne zobrazovanie minimálne počiatočného stavu a konečného stavu príslušnej hodnoty uvedeného na výpise z tejto evidencie za príslušné obdobie, ak sa počiatočný stav a konečný stav na výpise uvádza. (2) Na účely odseku 1 sa osobitnou evidenciou rozumie najmä a) evidencia v oblasti finančných nástrojov, záložných práv a zabezpečovacích prevodov cenných papierov vedená v súlade s osobitným zákonom,6) b) zoznam podielnikov obsahujúci aj hodnotu ich majetku, vedený správcovskou spoločnosťou alebo samostatná evidencia zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom otvoreného podielového fondu v súlade s osobitným predpisom7) alebo centrálnym depozitárom v súlade s osobitným predpisom,8) c) zoznam osôb obsahujúci aj hodnoty naakumulovaných prostriedkov na základe poistných zmlúv, ktoré sú súčasťou poistného odvetvia A 4 podľa osobitného predpisu.9)

§ 8
(1) Za duálne zobrazovanie pri výbere hotovosti z bankomatu sa považuje duálne zobrazovanie sumy vybratej hotovosti na písomnom potvrdení, ktoré bankomat po ukončení tejto operácie vydáva. (2) Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú a) operácie vykonávané prostredníctvom bankomatu okrem operácií uvedených v odseku 1, b) výstupy z platobných terminálov, c) hodnoty na potvrdeniach o operáciách a potvrdeniach o stave na účte zasielaných krátkymi textovými správami (SMS). (3) Na upomienke alebo výzve na zaplatenie dlžnej sumy, ktorú zasiela finančná inštitúcia klientovi, postačuje duálne zobrazovanie konečnej dlžnej sumy. (4) Na oznamovacom liste o výške poistného plnenia postačuje duálne zobrazovanie konečnej výšky poistného plnenia. (5) Pri duálnom zobrazovaní výšky poistného postačuje duálne zobrazovanie konečnej ceny celkového poistného krytia. (6) Za duálne zobrazovanie peňažného vkladu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdeného vkladnou knižkou, sa považuje minimálne duálne zobrazovanie výšky zostatku vkladu v príslušnej vkladnej knižke alebo pomocou osobitnej doložky podľa § 2 písm. a). (7) Na vkladovom certifikáte postačuje duálne zobrazovanie sumy určenej na výplatu. Strana 1852 Zbierka zákonov č. 221/2008 Čiastka 88 6) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 7) § 3 ods. 2 písm. b) piaty bod a § 40 až 40c zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 8) § 10 ods. 4 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 9) Príloha č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z. www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. © IURA EDITION, spol. s r. o.

§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008. Ivan Šramko v. r. Čiastka 88 Zbierka zákonov č. 221/2008 Strana 1853 www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. © IURA EDITION, spol. s r. o.

Autor: redakcia
Zdroj: Svetpoistenia.sk
Doporučte článok:   Viac