Povinné zmluvné poistenie na rok 2011.

12. 4. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 1125 zobrazení

Povinné zmluvné poistenie na rok 2011.

Alternatívny názov: Zmeny pzp pre rok 2011

Popis: Dokedy a ako je možné povinné zmluvné poistenie vypovedať? Ako sa pzp a jeho sadzby zmenia v roku 2011? Novinky a akcie, ktoré rôzne poisťovne pripravujú pre svojich klientov.

Red.: Ak máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie vozidla na kalendárny rok a uvažujete o zmene poisťovne, Váš čas sa kráti. Vypovedať zmluvu musíte najneskôr 6 týždňov pre jej vypršaním. V takom prípade je posledný prestupný termín 18. november.

Sadzby povinného zmluvného poistenia na rok 2011 musia poisťovne zverejniť do konca mesiaca. Sľubujú, že ceny by mali byť zhruba rovnaké ako vlani. Zamiešať karty ale môže nová poisťovňa. Nižšie poistné zaplatia vodiči z malých mimo krajských miest a skúsení šoféri.  Viac si priplatia mladí a škodoví vodiči.

Vladimír Cvik: Pre vodičov , ktorí mali v minulom roku škodovú  udalosť, tu je predpoklad mierneho navýšenia poistného. Je takisto predpoklad, že mladí vodiči zaplatia viac ako vodiči skúsení a vodiči  bez nehody.

Red.: Niektoré poisťovne pristúpili aj k zmenám doterajších kritérií pre výpočet konečnej ceny.

Vladimír Cvik: Členenie sa rozširuje predovšetkým vo veku vodičov, to znamená pribúdajú nové kategórie veku a takisto v objeme valcov prípadne vo výkone motora. Obvykle boli doteraz len tri kategórie, to znamená veľmi mladí, zrelý vek a potom povedal by som seniorní vodiči. Teraz niektoré poisťovne používajú päť alebo až šesť kategórií veku motoristov .

Red.: Poisťovne lákajú klientov tiež rôznymi zľavami za vernosť, či špeciálnymi bonusmi. V dôsledku tlaku konkurencie môžu vodičovi priamo pri uzatváraní zmluvy ponúknuť nižšie ceny ako majú v sadzobníku.

Pozvanie do štúdia k tejto téme prijal výkonný riaditeľ  Slovenskej kancelárie poisťovateľov, Imrich Fekete.

Takže ako sme už spomínali v nedeľu ako posledný deň októbra, uplynie ten termín pre poisťovne, aby zverejnili prípadne nový sadzobník povinného zmluvného poistenia pre svojich klientov. Na základe tohto kritéria sa možno aj niektorí majitelia motorových vozidiel rozhodnú pre zmenu.

Aký musia dodržať postup?

A.Fekete: Štandardný postup je taký, že klient môže ukončiť poistenie výpoveďou. Výpoveď sa musí  podať písomne šesť týždňov pre koncom poistného obdobia. Vychádza to v tom termíne, ako ste naznačili. Vo výpovedi sa nemusí uvádzať dôvod výpovede, ale najneskôr po siedmy deň  výpovednej lehoty musí byť výpoveď doručená priamo poisťovni.

Red.: No môže však ale nastať situácia, keď  záujemcu o poistenie odmietne možno každá poisťovňa, ktorá je na trhu, alebo, ktorá poskytuje takúto službu. Čo potom?

A.Fekete: No viem si predstaviť takú situáciu, pretože na našich cestách jazdia aj takí vodiči , ktorí veľmi často spôsobujú nehody a sú pre poisťovne rizikoví. A potom sa môže stať to, že žiadna poisťovňa nechce takéhoto klienta poistiť. Samozrejme zákon počíta aj s takýmto prípadom. Pokiaľ by konkrétneho vodiča nechcela poistiť žiadna poisťovňa, ktorá vykonáva povinné zmluvné poistenie, v takom prípade podľa zákona môže Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad poisťovníctvom určiť konkrétneho poisťovateľa, ktorý musí takéhoto majiteľa motorového vozidla poistiť.

Red.: No v súvislosti s tým poistným plnením musia vodiči spísať v prípade nejakej škodovej udalosti tzv. správu o nehode. Zefektívnela táto relatívne nová povinnosť prácu poisťovne?

A.Fekete: Zatiaľ sa nedá na toto zodpovedať takým zovšeobecňujúcim spôsobom, pretože u nás to funguje necelý rok. Vo vyspelých krajinách ten systém vyplňovania správy o nehode pri každej nehode, ktorú nevyšetruje policajt, tento postup je veľmi obvyklý a z praxe poisťovní vieme, že takýto postup, teda pokiaľ sa vyplnia všetky údaje, všetky kolónky na tlačive, tak veľmi sa potom urýchli vybavenie poistnej udalosti a je to potom na prospech poškodených, ktorým sa škoda vypláca.

Red.: Existujú samozrejme aj takí vodiči alebo majitelia motorových vozidiel, ktorí si nesplnia svoju povinnosť a neuzatvoria povinné zmluvné poistenie. Čo potom? Akým sankciám môže čeliť takýto vlastník?

A.Fekete: Stretávame sa aj s takýmito prípadmi. Len pre informáciu, minulý rok sa Slovenská kancelária poisťovateľov zaoberala päť tisíc prípadmi, kedy škody spôsobili nepoistení vodiči. Na škodách sme vyplatili zhruba tri milióny Eur. Pokiaľ ide o to, akým spôsobom postihovať takýchto vodičov, tam je  možnosť uložiť im pokutu. Pokuty ukladajú obvodné úrady. Tá pokuta sa pohybuje v rozsahu od 16,60 až po 3 320 Eur. To je dosť citeľný zásah do peňaženky každého vodiča.  A pokiaľ takýto vodič spôsobí škodu a takúto škodu vybaví Slovenská kancelária poisťovateľov, tak voči každému ideme postihom do plnej sumy, ktorú sme vyplatili poškodenému.

Red.: Doklady o povinnom zmluvnom poistení môže samozrejme vyžadovať povedzme aj polícia pri cestnej kontrole. Akým spôsobom sa to preukazuje? Aký doklad je potrebný?

A.Fekete: V zákone sa pamätá aj na takýto prípad, že policajt má právo kontrolovať aj takýto doklad o poistení. A pokiaľ vodič takýto doklad nemá, je tam možnosť uložiť pokutu v rámci priestupkového konania. Dokladom o tom, že existuje poistenie, môže byť tzv. Biela karta, ktorú by mal mať každý vodič pri sebe. Môže to byť aj Zelená karta alebo samozrejme poistná zmluva. Potvrdenka o zaplatení  poistného sa za takýto doklad nepovažuje.

Red.: No ako postupovať  v situácii, keď sa stane tá nepríjemná vec, príde k zrážke a vodič alebo majiteľ vozidla zistí, že táto druhá strana povinné zmluvné poistenie uzatvorené nemá. Čo potom?

A.Fekete: No toto je práve ten prípad, ktorý sme spomínali predtým, to sú tí nepoistení majitelia motorových vozidiel. Slovenská kancelária poisťovateľov má databázu všetkých poistených motorových vozidiel aj databázu všetkých evidovaných motorových vozidiel. Na našej webovej stránke si každý môže po zadaní evidenčných čísel tej druhej strany zistiť, kde bolo to konkrétne auto v čase dopravnej nehody poistené. A má sa potom obrátiť na tú poisťovňu, kde bol škodca poistený.

Red.: Prečo sa na našom trhu neuplatňuje systém tzv. malusov a bonusov? Prečo to nefunguje?

A.Fekete: Ten systém bonusov a malusov počíta s tým zákonom, pretože v zákone je povedané, že keď odchádzam z poisťovne, mal by som si od poisťovne vypýtať doklad o tzv. škodovom priebehu a ten by som mal ukázať tej poisťovni, kde sa chcem poistiť. Bohužiaľ na Slovensku je strašné veľká konkurencia v tomto segmente poistenia a poisťovne prakticky po druhom roku fungovania povinného zmluvného poistenia od uplatňovania systému malusov upustili, čo je si myslím na veľkú škodu, pretože je spravodlivé, aby tí vodiči, ktorí často spôsobujú škodu, platili vyššie poistné a tí, ktorí škodu nespôsobujú, boli odmeňovaní cez bonusy. Tak by to malo fungovať. Budeme sa snažiť, aby tento systém v budúcnosti aj u nás fungoval.

Red.: Tak uvidíme, ako sa vyvinie situácia a akú ponuku poisťovne zverejnia

Autor: SRo, Vladimír Cvik
Zdroj: STV – 28.10.2010
Doporučte článok:   Viac