Povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie po smrti majiteľa držiteľa vozidla

13. 10. 2010 | urminsky@porovnej24.cz | 9158 zobrazení

Povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie po smrti majiteľa držiteľa vozidla

Alternatívny názov: Pzp a prípad úmrtia držiteľa vozidla

Popis: Ponúkame praktické informácie pre prípad, že držiteľ motorového vozidla, na ktorého je povinné zmluvné poistenie uzatvorené, zomrie. Čo robiť v takomto prípade a kto je povinný naďalej za povinné zmluvné poistenie platiť?

Poslucháč : Zomrel mi otec, zaujíma ma či PZP, skončí jeho platnosť smrťou toho kto podpísal zmluvu alebo uzatvoril zmluvu alebo iba vypovedaním poistnej zmluvy alebo zrušením, vlastne vozidla odpísaním vozidla s prevádzky.

V čom je problém ?

Poslucháč : Otec zomrel pred 3 rokmi, ale dedičské konanie trvalo 2,5 roka a ja som si myslel, že pokiaľ nie je ukončené dedičské konanie, tak vlastne nie je určený vlastne akoby dedič, takže si myslím, že za otca mohol vybavovať iba ten, kto mal na to oprávnenie a pokiaľ nie je ukončené dedičské konanie, nevidím tam právneho nástupcu doslova mi odpovedali, že keď donesiete notársku zápisnicu o ukončení dedičského konania tak až potom sme ochotný s vami rokovať.

Kto platil PZP doteraz ?

Poslucháč : Dva roky to platila ešte mama, lebo mama ešte žila a potom posledný rok sme už nezaplatili sa nám to zdalo pomerne dlhé platenie, lebo zo začiatku sme si mysleli, že dedičské konanie bude skončené veľmi rýchlo, takže sme platili s tým, že sme predpokladali, že ak bude ukončené dedičské konanie do štvrť roka, tak vozidlo sa dá dajme tomu do prevádzky a bude sa používať. Lenže medzitým sa v podstate určitou formou znehodnotilo a teraz nie je záujem, takže posledný rok sme už vlastne nezaplatili poistku s tým, že poisťovňa teraz žiada zaplatiť ten posledný rok. Preto sa zamýšľam nad tým čí vlastne zmluva nestratila platnosť jeho smrťou, osoby ktorá tu zmluvu podpísala.

Vladimír Cvik ,Netfinancie : Zopakujme si to, čo hovorí zákon o povinnom zmluvnom poistení ,to znamená o dôvodoch pre ktoré je možné zrušiť alebo pre ktoré zaniká povinné zmluvné poistenie zodpovednosti. Prvým dôvodom je prevod držby vozidla to znamená zmena držiteľa vozidla, ďalším dôvodom môže byť samozrejme odcudzenie, krádež vozidla, prepis vozidla s dôvodu ukončenia leasingu a zmeny vlastníka vozidla alebo to samozrejme môže byť vyradenie vozidla s evidencie. Ani jeden s týchto dôvodov v spomínanom prípade nebol. To znamená, úmrtie držiteľa vozidla ešte neznamená automatické vyradenie vozidla s evidencie. Dá sa povedať, že ktokoľvek na tom aute mohol jazdiť. Takže to je dôvoď prečo, PZP trvalo aj naďalej.

Kto ukončí vzťah s poisťovňou ak majiteľ aj držiteľ vozidla je bohužiaľ mŕtvy ?

Vladimír Cvik, Netfinancie: Vozidlo nebolo vyradene z evidencie a ako také musí mať právoplatné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla a vyradiť s evidencie je ho možné len takým spôsobom, že by niektorá s oprávnených osôb, napr. po dedičskom konaní právoplatný dedič ,išiel na dopravný inšpektorát a vyradil predmetne vozidlo s evidencie. Toto je potom dôvod na vyradenie vozidla s evidencie a následné na výpoveď PZP s tohto dôvodu. Spomínaný poslucháč hovoril o tom, že jeho matka je ešte nažive ja predpokladám, že keby išla matka , manželka zosnulého na dopravný inšpektorát a vysvetlila by predmetnú skutočnosť, že držiteľ vozidla zomrel a toto vozidlo nebude ďalej prevádzkované dopravný inšpektorát by mohol takéto vozidlo vyradiť s evidencie a následne by manželka mohla uplatniť vypovedanie zmluvy na povinné zmluvné poistenie práve s dôvodu vyradenia vozidla s evidencie motorových vozidiel.

Ukončenie zmluvného vzťahu s poisťovňou v rámci PZP a aj vyradenie s evidencie motorových vozidiel sú spojité nádoby ?

Vladimír Cvik : Je nutné povedať kto ma vlastne povinnosť uzatvoriť PZP. Povinnosť uzatvoriť PZP vzniká zaradením vozidla do premávky. Toto vozidlo po úmrtí držiteľa bolo stále prevádzky schopné alebo premávky schopné a v premávke musí mat zákonné poistenie. Takže pokiaľ vozidlo nie je vyradene z evidencie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie je v platnosti a musí byť platene. To znamená nároky poisťovne o ktorých hovoril poslucháč sú naozaj oprávnené nároky poisťovne ako také si ich môže vymáhať. Teraz neznie otázka čí od pozostalých alebo od dedičov po právoplatnom dedičskom konaní ale v zásade má poisťovňa na ne nárok pretože vozidlo bolo prevádzky schopné a nebolo vyradené z evidencie.

Čiže zbaviť sa povinnosti platiť PZP tým, že neplatíme PZP je veľký omyl ?

Vladimír Cvik : Už tri roky neplatí, že poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla je možné nezaplatením poistného, poisťovňa síce po takomto akte nezaplatenia poistného zmluvu stornuje a vypovie ale zákon hovorí jednoznačné poistník je povinný si uzatvoriť v tej istej poisťovni nové poistenie zodpovednosti a to na dobu minimálne do konca pôvodného poistného obdobia.

No ale niekto sa spolieha aj na to, že počas niekoľkých rokov sa na neho ,,zabudne´´ a PZP nezaplatí ?:

Vladimír Cvik : Dnešné informačné systémy poisťovní samozrejme nezabúdajú na takúto skutočnosť, otázka je čí poisťovňa nejakú menšiu čiastku dlžného poistného bude vymáhať a akým spôsobom ,ale poisťovňa určíte nezabudne na to ma informačný systém. Bude niekoľkokrát vyzývať poistníka k tomu aby zaplatil a vyrovnal dlžné poistné, k akým krokom a opatreniam siahne je už vecou interných predpisov tej ktorej poisťovne.

Nehovoriac aj o penále ?

Vladimír Cvik : Penále ani tak nevyplynú od poisťovne, poisťovňa má samozrejme poistníkovi dať k náhrade aj tie pohľadávky a nároky ktoré jej vznikli pri vymáhaní dlžnej čiastky. To znamená všetky náklady ktoré súviseli s tým, že klienta kontaktuje, naháňa, bombarduje vyzýva, môže si poisťovňa uplatniť v tých celkových nárokoch pri dlžnom poistnom. Ale samozrejme nezabúdame na to, že ak auto nie je poistené a nie je vyradene s evidencie motorových vozidiel, hrozí poistníkovi alebo držiteľovi motorového vozidla penále a sankcia a aj od samosprávy pripadne od polície.

Takže uzavrime s Vladimírom Cvikom s netfinancie.sk prípad poslucháča, ktorému bohužiaľ zomrel otec, dedičské konanie trvalo vyše 2 rokov rok PZP neplatili, čo majú robiť teraz ?

Vladimír Cvik : Keď už sú právoplatnými dedičmi alebo niekto z nich je právoplatný dedič a o predmetne vozidlo respektíve o prevádzkyschopnosť toho vozidla nemajú záujem môžu a čo najskôr odporúčam vyradiť vozidlo s evidencie. V takom prípade môžu podať výpoveď do svojej poisťovne s tým, že priložia k výpovedi aj fotokópiu technického preukazu s dátumom odhlášky alebo vyradenia takéhoto vozidla ale ako som spomínal dlžnú čiastku za to obdobie od úmrtia otca až po akt výpovede poistnej zmluvy bude musieť žiaľ poisťovni uhradiť, pretože vozidlo bolo prevádzkyschopné a bolo stále v evidencii motorových vozidiel.

Ak sa vozidlo počas takéhoto státia znehodnotilo respektíve zostalo nepojazdne a rodina by ho predsa len spojazdnila a chcela na ňom jazdiť ? Takže platí takisto síce ho nevyradia s evidencie ale musia si vyrovnať dlžobu voči tej poisťovni ?!

Vladimír Cvik : Nie som ani notár ani nemám na starosť dedičské konanie ale samozrejme ak vzniklo nejaké dlžné poistné a v rodine panuje zhoda mohli by sa dohodnúť tým spôsobom, že ten kto zdedil v dedičskom konaní motorové vozidlo zároveň zaplatí aj nárokovatelné poistné svojej poisťovni alebo príslušnej poisťovni. Druhou vecou je, že na tom vozidle stále mohli dedičia, synovia, manželka jazdiť a preto je dnes ťažko hovoriť, že my sme to vozidlo nevyužívali a teda nevieme prečo by sme mali platiť poistne. Spomeniem poslednýkrát poistne malo byť uhradene a poisťovňa ma nárok na príslušné poistne s poistenia zodpovednosti práve preto, že vozidlo bolo zaradene v evidencii motorových vozidiel a mohlo jazdiť po pozemných komunikáciách.

Autor: Vladimír Cvik
Zdroj: Svetpoistenia.sk
Doporučte článok:   Viac